รายการเอกสาร โรงพยาบาลบางกล่ำ

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
5902-16-01 แบบใบลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (ใหม่) 16/02/2016 ฝ่ายบริหาร เว็บไซต์ Administrator ใบลา ไฟล์เอกสาร
590216-doc02 ใบยกเลิกวันลา 16/02/2016 Tammarat Kaden ใบลา ไฟล์เอกสาร
Logo โลโก้โรงพยาบาลบางกล่ำ 09/11/2017 Tammarat Kaden รูปภาพ โลโก้ ไวนิล ไฟล์เอกสาร
logo MOPH โลโก้กระทรวงสาธารณสุข 09/11/2017 ไฟล์ในโน้ตบุค Tammarat Kaden รูปภาพ โลโก้ ไวนิล ไฟล์เอกสาร
Infographic จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 24/11/2017 เอกสารหน่วยงาน :สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Tammarat Kaden Infographic ไฟล์เอกสาร
img-Z25100431 ประกาศเจตจำนง รพ.บางกล่ำ 25/12/2017 ฝ่ายบริหาร เว็บไซต์ Tammarat Kaden หลักการบริหาร ไฟล์เอกสาร
doc_610171 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดเจ้าหน้าที่เพิ่ม 17/01/2018 ฝ่ายบริหาร เว็บไซต์ Tammarat Kaden แบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
doc-03_610171 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง 17/01/2018 ฝ่ายบริหาร เว็บไซต์ Tammarat Kaden แบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
exl-610129 ตารางเวร รพ.บางกล่ำ (ไฟล์ Excel) 29/01/2018 ห้องบริหาร เว็บไซต์รพ. Tammarat Kaden แบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
doc_61-03-20 ใบสำคัญรับเงิน(ใหม่) 20/03/2018 เว็บไซต์, ฝ่ายบริหาร Tammarat Kaden แบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
Bแบบ ปย1 Bแบบ ปย1 10/04/2018 Tammarat Kaden ตัวอย่างแบบรายงานการควบคุมภายใน ไฟล์เอกสาร
Bแบบ ปย2 Bแบบ ปย2 10/04/2018 Tammarat Kaden ตัวอย่างแบบรายงานการควบคุมภายใน ไฟล์เอกสาร
Bแบบ ปอ3 Bแบบ ปอ3 11/04/2018 ฝ่ายบริการ เว็บไซต์ Tammarat Kaden ตัวอย่างแบบรายงานการควบคุมภายใน ไฟล์เอกสาร
61-04-24_อัตลักษณ์ อัตลักษณ์รพ.บางกล่ำ 24/04/2018 เว็บไซต์ Tammarat Kaden รูปภาพ โลโก้ ไวนิล ไฟล์เอกสาร
611106 ใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) 09/11/2018 บริหาร, เว็บไซต์ Tammarat Kaden แบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
Total 15 entries